MẪU CÂU TIẾNG ANH TRONG CUỘC HỌP

Businessman and businesswoman with coffee to go talking

1. He’s in a meeting.

Anh ấy đang họp

2. What time does the meeting start?

Mấy giờ thì cuộc họp bắt đầu?

3. What time does the meeting finish?

Mấy giờ thì cuộc họp kết thúc?

4. We’re going to need everybody’s input on this project.

Chúng ta cần sự đóng góp của mọi người cho đề án này.

5. I’d prefer meeting in the morning. I’m going to be out of the office most afternoons next week.

Tôi muốn gặp vào buổi sáng. Hầu như các buổi chiều tuần sau, tôi sẽ không có mặt ở văn phòng.

6. Let’s set it up for 9:30 Monday.

Vậy hãy gặp nhau vào 9 giờ rưỡi sáng thứ hai

7. I was hoping you would cover for me at the strategy meeting this afternoon.

Tôi hi vọng anh có thể thay thế tôi ở cuộc họp bàn chiến lược chiều nay.

8. I’ve got two committee meetings back to back this afternoon.

Tôi có hai cuộc họp liên tiếp vào chiều nay.

9. Keep to the point, please.

Xin đừng lạc đề.

10. I think we’d better leave that for another meeting.

Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận điều đó ở cuộc họp sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *