HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE MEET TỔ CHỨC HỌP (ĐÀO TẠO) QUA MẠNG

Google meet là gì:Google Meet là hệ thống học/họp trực tuyến qua mạng trên nền